MANDATES

The University shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction and training in the fields of education, agriculture, forestry, fishery, maritime education, ecology, engineering, philosophy, information and communications technology, letters, arts and sciences, nursing, medicine and other relevant fields of study. It shall also undertake research and extension services in support of the socioeconomic development of Antique, and provide progressive leadership in its areas of specialization.

MISSION

“To uplift the lives of the Antiqueños and the Filipinos, UA shall produce empowered individuals through quality instruction, innovative research and development programs, sustainable resource generation activities, and relevant extension services.”
(English)

“Upang mapaunlad ang buhay ng mga Antiqueño at ng mga Pilipino,
ang University of Antique ay kinakailangang makalikha ng matatag na mga propesyonal sa pamamagitan ng de-kalidad na pagtuturo, mga inobatibong mga pananaliksik at mga programang pangkaunlaran, mga Gawain tungo sa pagkakaroon ng napananatili at
pangmatagalang mga mapagkukunan, at mga serbisyong kapakipakinabang”
(Filipino)

“Para mapa-ugwad ang pangabuhi kang mga Antiqueño kag mga
Pilipino, kinahanglan nga ang University of Antique makadihon kang
mga propesyonal nga may kapag-on paagi sa kalidad nga pagpanudlo, mga inobatibo nga mga panalawsaw kag mga programa sa pagpasanyog, mga aktibidad nga may kaangtanan sa sustinable nga parangabuy-an, kag mapinuslanon nga mga serbisyo”
(Kinaray-a)

VISION

“A premier university in transforming lives, and building sustainable and resilient communities”
(English)

“Nangungunang Pamantasan sa pagbabanyuhay at sa pagtatag
ng matibay at likas-kayang komunidad”
(Filipino)

“Nagapanguna nga institusyon sa pagpabag-o kang kabuhi kag
pagbalay kang mapag-on kag mapinadayunon nga komunidad”
(Kinaray-a)

GOALS & OBJECTIVES

GOAL 1 (ACADEMICS): Deliver quality instruction responsive to the needs of the local communities while conforming to international standards

 • Objective 1.1. To offer updated curricular offerings enhanced by the relevance of its niches in order to meet local and global demands
 • Objective 1.2. To improve faculty and academic staff profile and equip them with competence in instruction, research, and extension considering the prescribed national and international standards
 • Objective 1.3. To provide students with adequate modern physical and instructional facilities, varied resources, and quality-assured instructional materials for effective learning
 • Objective 1.4. To establish effective learning systems utilized by 100% of students and faculty and various modes of learning delivery adaptive to the changing landscape of higher education
 • Objective 1.5. To increase and maintain the level of accreditation status in all programs
 • Objective 1.6. To implement effective operation of support units to academics through responsive student welfare and development

GOAL 2 (RESEARCH): Produce relevant, innovative, interdisciplinary, and interdisciplinary researches

 • Objective 2.1. To strengthen research endeavors in relation to the three niches of the University, and Futures Thinking
 • Objective 2.2. To increase the number of quality researches completed
 • Objective 2.3. To increase participation of faculty members and staff in the University research endeavors
 • Objective 2.4. To provide human resources, modern facilities, and quality research services
 • Objective 2.5. To increase IP registration of research outputs, and facilitate knowledge and technology transfer arrangements
 • Objective 2.6. To increase presentations, research citations, and publications in local, peer-reviewed, and international refereed journals

GOAL 3 (EXTENSION): Implement collaborative, sustainable, and research-based extension and training services

 • Objective 3.1. To strengthen national and international linkages engaged in extension services for community building
 • Objective 3.2. To provide appropriate extension services to address the needs of the community
 • Objective 3.3. To ensure the sustainability of the implemented extension programs and projects
 • Objective 3.4. To widen the dissemination of extension outputs
 • Objective 3.5. To provide human resources, modern facilities, and quality extension services
 • Objective 3.6. To enhance the capability and involvement of faculty and staff in the provision of extension services and community engagement

GOAL 4 (RESOURCE GENERATION): Develop and enhance viable and sustainable resource-generating activities

 • Objective 4.1. To formulate and implement viable investment plan
 • Objective 4.2. To increase income generated from established projects/centers
 • Objective 4.3. To increase utilization of the University’s facilities/assets
 • Objective 4.4. Intensify collaboration with other agencies and organizations

GOAL 5 (GOVERNANCE): Enhance good governance and efficient administrative services

 • Objective 5.1. To reinforce good governance and effective and efficient operations in the university
 • Objective 5.2. To build safe, secure, gender responsive, sustainable environment, and student friendly campuses